องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 มี.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
09 ม.ค. 2563
13 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภาษีป้าย ประจำปรี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ม.ค. 2563
14 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
30 ต.ค. 2562
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 ต.ค. 2562
16 แก้ไขเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 มี.ค. 2562
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบีติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
18 ก.พ. 2562
18 แบบติดตามและประเมินผล ครั้งที่1 ปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 พ.ย. 2561
19 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อกับ อบต.เขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 พ.ย. 2561
20 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18